Wedstrijdreglement "CEWE Photo Challenge 2020 – België op z’n mooist!”

Artikel 1: Organisator 

 

Deze fotowedstrijd wordt georganiseerd door CEWE BELGIUM & LUXEMBOURG SA (hierna ‘Organisator’) gevestigd aan de Generaal De Wittelaan 9/9, 2800 Mechelen. Over het verloop van de fotowedstrijd of de toepassing van het reglement wordt niet gecommuniceerd. 

Deze voorwaarden (hierna ‘het Reglement’) zijn van toepassing op de fotowedstrijd  
“CEWE Photo Challenge 2020 – België op z’n mooist!” (hierna ‘de Wedstrijd’) 

 

Artikel 2: Deelnemers aan de Wedstrijd 

 

Elke natuurlijke persoon wonende in België die zich houdt aan het Reglement en voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 5 kan meedoen met de Wedstrijd als deelnemer (hierna ‘de Deelnemer’).  

 

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd:   

 • - Medewerkers van Organisator; en   

 • - Verwanten van Organisators medewerkers die op hetzelfde adres wonen als de medewerker; en 

 • - Juryleden van de Wedstrijd. 

Ingeval de Deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de Organisator, voor te leggen. 

 

Artikel 3: Duur van de Wedstrijd 

 

De Wedstrijd zal aanvangen op 19 juli 2020 om 00u00 en neemt een einde op 15 november 2020 om 23u59. 

 

Artikel 4: Het Reglement 

 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer expliciet het Reglement.  

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te annuleren, en de actie, de inhoud van het Reglement of het verloop van de Wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de Organisator dit rechtvaardigen. Het Reglement zal ter beschikking gesteld worden op de wedstrijdwebsite. Onder geen enkel beding kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen. 

 

Artikel 5: Deelnemingsvoorwaarden 

 

Deelname aan de Wedstrijd is alleen mogelijk voor Deelnemers via de wedstrijdwebsite en eventueel andere hieraan gelinkte sites. 

De volgende voorwaarden gelden specifiek voor deelname aan de Wedstrijd: 

 • - Elke Deelnemer kan meerdere foto's per week inzenden, met een maximum van 100 foto’s. over de gehele wedstrijdperiode  

 • - Alle foto’s moeten genomen zijn in België of op Belgisch grondgebied.  

 • - Foto’s worden ingezonden in JPEG-formaat 

 • - Foto’s zijn maximaal 5 MB groot. De foto's mogen genomen zijn vóór de bekendmaking van het Reglement.  

 • - De foto’s mogen niet indruisen tegen de openbare orde, de goede zeden of de belangen van de Organisator.  

De Organisator behoudt zich het recht voor, om foto's die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, uit te sluiten. 

Door deel te nemen, verklaart de Deelnemer dat hij de maker is van de foto en er alle rechten op bezit. Indien er een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de Deelnemer door deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren alsmede toestemming om de afbeelding te delen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Deelnemer vrijwaart de Organisator van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover. 

Bij het inzenden van de foto’s wordt de foto toegekend aan een specifieke categorie. De categorieën zijn:  

 • - Dieren; 

 • - Architectuur/Technologie; 

 • - Hobby en vrije tijd; 

 • - Vakantie in eigen land. 

Een foto kan maar 1 keer gebruikt worden om deel te nemen en tussentijds wisselen tussen de categorieën is niet toegestaan.  

 

Artikel 6: Dinternationale CEWE Photo Award 

 

Alle Deelnemers kunnen aan de “CEWE Photo Challenge” mee doen. Bij deelnemen aan de Wedstrijd kan Deelnemer er voor kiezen om met dezelfde ingezonden foto ook aan de internationale

fotowedstrijd “CEWE Photo Award” deel te nemen. Als de Deelnemer dit wil kan de Deelnemer na het inschrijven de pop-up aanvinken. 

Meer informatie over de internationale fotowedstrijd “CEWE Photo Award” is hier te vinden: https://contest.cewe.de/cewephotoaward-2021  

 

Artikel 7: De jury 

 

Organisator heeft voor de beoordeling van de winnaars een jury samengesteld bestaande uit:  

De jury kiest volledig autonoom de categorie winnaars en de hoofdwinnaar uit de 80 beste periode foto's.  

 

De 80 genomineerde foto's worden gekozen door CEWE. De jury kiest de foto's op basis van door hen geformuleerde criteria (namelijk de kwaliteit van de foto, de originaliteit, etc). 

 

Artikel 8Winnaars en prijzen 

 

De Wedstrijd kent verschillende winnaars en daar horen verschillende prijzen bij. 

 

Winnaars van de ‘Beste week foto’s’ 

Wekelijks worden per categorie de beste 5 foto’s geselecteerd door Organisator. De Deelnemers van deze foto’s ontvangen van Organisator een waardebon voor een  
CEWE-product naar keuze van €20,-. 
 
Winnaars van de ‘Beste periode foto’s’ 

Uit de geselecteerde week foto’s worden na een periode van een maand (4 of 5 weken) per categorie een selectie gemaakt van 5 beste periode foto’s.  

 

Deelnemers van deze foto’s ontvangen van Organisator een waardebon voor een  


CEWE-product naar keuze van €50,-. 

 

 

De winnaars van de ‘Beste periode foto’s’ dingen mee naar de uiteindelijke titel “Winnaar van de CEWE Photo Challenge 2020”. 

Na het sluiten van de Wedstrijd zal de Jury zich gaan beraden en kiest uiteindelijk per categorie 1 winnaar en 1 winnaar van de hoofdprijs. 

In elke categorie wordt eenmaal de volgende prijs verstrekt:  

 

Categorie prijs  

 

Een nacht slapen tussen de dieren! 
Een verblijf van 1 nacht in een 2persoonskamer voor 2 personen in het Paddling Bear hotel op het terrein van de dierenpark Pairi Daiza in België. Verblijf bevat 2 dagen toegang tot het park, 2 dagen parking, 1 diner zonder drank voor 2 personen op de dag van aankomst, 1 ontbijt voor 2 personen op de dag van vertrek. De voucher blijft 1 jaar geldig. Een onvergetelijke ervaring! 

t.w.v. € 439. 
 

Naast de categorie winnaars wordt 1 hoofdprijs verstrekt aan de winnaar door de jury gekozen uit alle categorieën. 

 

De Hoofdprijs  

 

Een Verblijf in Kasteel Sterkenburg! 

Een verblijf van tenminste 3 nachten inclusief ontbijt in Kasteel Sterkenburg. 

Tijdens dit verblijf ontvangt de deelnemer een workshop van een fotograaf en tour door Amersfoort, én tijdens dit verblijf een tour met een schaapsherder.  
Een onvergetelijke ervaring! 

t.w.v. €1000 

 

Vermelde prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten of diensten. 
  

Artikel 9: Aankondiging van de winnaars 

 

Na het bekend maken van de winnaars door de jury, zullen de namen van de winnaars worden gepubliceerd op websites en de social media kanalen van Organisator in de Benelux:   

Artikel 10: Intellectuele eigendommen 

De Deelnemers verklaren en garanderen de Organisator over de volledige intellectuele eigendoms- en auteursrechten te beschikken van de ingezonden foto's en er tevens de enige maker van te zijn. De Deelnemers vrijwaren de Organisator tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en gebruik van de foto's die zij indienden bij de jury.  

 

Deelnemers verklaren dat indien een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, dat ze de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. 

 

Artikel 11: Overdracht van intellectuele eigendomsrechten 

 

De Organisator verkrijgt van de Deelnemer een gebruiksrecht op de foto. Het is de Organisator toegestaan om de ingezonden foto te gebruiken voor promotionele doeleinden gerelateerd aan de Wedstrijd en toekomstige fotowedstrijden van Organisator.  

 

De Deelnemers verlenen de Organisator ook toestemming om hun foto’s eventueel aan te wenden zonder vermelding van hun naam met dien verstande dat de Organisator er op haar beurt van afziet een andere auteursnaam te vermelden. 

 

Er is door de Organisator geen andere vergoeding verschuldigd dan de mogelijkheid van deelname door Deelnemer aan de Wedstrijd. Het gebruiksrecht geldt voor alle ingezonden foto's, met inbegrip van deze die niet zullen geselecteerd worden voor een prijs. 

 

Artikel 12: Verantwoordelijkheid 

 

In geen enkel geval kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname aan de Wedstrijd en de uitreiking van de prijzen. 

 

Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het falen van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen op het Internet of bij technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van formulieren en website hosting. Als de Wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de wil van de Organisator ligt, kan de Organisator hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 13: Bescherming van persoonsgegevens 

 

De persoonsgegevens met betrekking tot de Deelnemer worden verzameld teneinde de identificatie van de Deelnemer aan de wedstrijd mogelijk te maken en eventuele communicatie als de Deelnemer winnaar wordt. 

 

Voor meer informatie hoe Organisator om gaat met de persoonsgegevens kan het privacy statement worden geraadpleegd.  

 

Artikel 14: Communicatie 

 

Met uitzondering van de communicatie geadresseerd aan de winnaars, wordt er geen correspondentie gevoerd tussen de Organisator en de Deelnemers, noch telefonisch, noch schriftelijk, met betrekking tot het Reglement en de modaliteiten van de wedstrijd (met inbegrip van vragen van Deelnemers over de interpretatie van het wedstrijdthema). 

 

Mechelen, juli 2020. 

 

 

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description